Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

Informacja o danych osobowych i prywatności w Hotelu św. Norberta

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe gości hotelowych Hotelu św. Norberta z siedzibą w Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko jest właściciel oraz organ nadrzędny Hotelu, czyli Polska Prowincja Zakonu Pijarów, z siedzibą na ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków.

 

Celem, dla których Polska Prowincja Zakonu Pijarów przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów jest:

 1. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Zapewnienie najwyższej jakości usługi dla gości hotelowych.
 3. Kontakt z gościem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji i za wyrażoną zgodą – poprzez e-mail oraz telefon. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Polska Prowincja Zakonu Pijarów przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach). Ponadto, Polska Prowincja Zakonu Pijarów przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu św. Norberta.
 4. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.
 5. Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których gość może dobrowolnie wziąć udział.
 6. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 7. Za zgodą gościa, Hotel św. Norberta będzie mógł przetwarzać dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych prze Polską Prowincję Zakonu Pijarów  jest umowa o świadczeniu usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Polska Prowincja Zakonu Pijarów informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody  nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
 5. firmom zapewniającym usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe,
 6. organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów przechowuje dane osobowe gościa przez cały czas obowiązywania zawartej z gościem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Dochodzenia roszczeń podatkowych i rachunkowych.
 2. Marketingowych – pozyskane dane osobowe na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub od momentu wniesienia przez gościa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. Statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których gość może wziąć udział – Hotel będzie przetwarzał dane przez okres, w którym Hotel zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 5. Rozliczalności, to jest udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – Hotel będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Pozyskane dane osobowe w związku z monitoringiem będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Każdy gość ma prawo dostępu do  danych osobowych ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do  danych możliwy jest w siedzibie Hotelu św. Norberta. Ponadto, Polska Prowincja Zakonu Pijarów udostępnia adres e-mail: biuro@hotelswnorberta.pl,  za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o usługi hotelarskie.